zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks postępowania karnego

k.p.k. – Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-23b)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: 1)...

k.p.k. – Dział II. Sąd (art. 24-44)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.413 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 413), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 12.03.2020 r. — dotyczy art. 41. Rozdział 1 Właściwość i skład sądu Art. 24. §...

k.p.k. – Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem (art. 45-91b)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny Art. 45. § 1. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. § 1a. W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje prokurator bezpośrednio przełożony lub prokurator nadrzędny. § 1b.–1c....

k.p.k. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 92-166)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 24.06.2020 r. — dotyczą art.: 96a (dodany), 100. Rozdział 11 Orzeczenia, zarządzenia...

k.p.k. – Dział V. Dowody (art. 167-242)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 24.06.2020 r. — dotyczy art. 177. Rozdział 19 Przepisy ogólne Art. 167. Dowody przeprowadza...

k.p.k. – Dział VI. Środki przymusu (art. 243-296)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 24.06.2020 r. — dotyczą art.: 248, 250, 251, 276a. Rozdział 27 Zatrzymanie Art....

k.p.k. – Dział VII. Postępowanie przygotowawcze (art. 297-336)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 33 Przepisy ogólne Art. 297. § 1. Celem postępowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, 3) zebranie...

k.p.k. – Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1458 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1458), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 26.08.2020 r. — dotyczą art. 374. Rozdział 40 Wstępna kontrola oskarżenia Art. 337. §...

k.p.k. – Dział IX. Postępowanie odwoławcze (art. 425-467)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 48 Przepisy ogólne Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości...

k.p.k. – Dział X. Postępowania szczególne (art. 468-517j)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 51 (zawierający art. 468–484 — uchylony) Rozdział 52 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego Art. 485. W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Art....

k.p.k. – Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518-548)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 55 Kasacja Art. 518. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX. Art. 519. Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz...

k.p.k. – Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549-577)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 24.06.2020 r. — dotyczą art.: 568a, 569, 575. Rozdział 57 Podjęcie postępowania...

k.p.k. – Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (art. 578-615)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 61 Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych Art. 578. Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych: 1) uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych, 2) osoby należące...

k.p.k. – Dział XIV. Koszty procesu (art. 616-645)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 68 Przepisy ogólne Art. 616. § 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. § 2. Koszty sądowe...

k.p.k. – Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 646-682)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 72 Przepisy ogólne Art. 646. W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych nie stosuje się przepisów o postępowaniu prywatnoskargowym, nakazowym i przyspieszonym. Poza tym stosuje się przepisy działów poprzednich, chyba że...