zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks postępowania karnego

Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (skrót: k.p.k.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 01.03.2021 r. ogłoszonego w Dz.U. z...

k.p.k. – Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-23b)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.534 Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: 1)...

k.p.k. – Dział II. Sąd (art. 24-44)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.534 Rozdział 1 Właściwość i skład sądu Art. 24. § 1. Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. § 2. Sąd rejonowy rozpoznaje...

k.p.k. – Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem (art. 45-91b)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.534 Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny Art. 45. § 1. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. § 1a. W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje prokurator bezpośrednio przełożony lub prokurator nadrzędny. § 1b.–1c....

k.p.k. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 92-166)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1023 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 22.06.2021 r. — dotyczą art. 156. Rozdział 11 Orzeczenia, zarządzenia i polecenia Art. 92. Podstawę...

k.p.k. – Dział V. Dowody (art. 167-242)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2447 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 12.01.2022 r. — dotyczy art. 236b (dodany). Rozdział 19 Przepisy ogólne Art. 167. Dowody...

k.p.k. – Dział VI. Środki przymusu (art. 243-296)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2247 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 12.01.2022 r. — dotyczą art.: 291, 293. Rozdział 27 Zatrzymanie Art. 243. § 1....

k.p.k. – Dział VII. Postępowanie przygotowawcze (art. 297-336)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1023 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 22.06.2021 r. — dotyczy art. 334. Rozdział 33 Przepisy ogólne Art. 297. § 1....

k.p.k. – Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1023 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 22.06.2021 r. — dotyczą art.: 338, 349. Rozdział 40 Wstępna kontrola oskarżenia Art....

k.p.k. – Dział IX. Postępowanie odwoławcze (art. 425-467)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.534 Rozdział 48 Przepisy ogólne Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości...

k.p.k. – Dział X. Postępowania szczególne (art. 468-517j)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.534 Rozdział 51 (zawierający art. 468–484 — uchylony) Rozdział 52 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego Art. 485. W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Art....

k.p.k. – Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518-548)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.534 Rozdział 55 Kasacja Art. 518. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX. Art. 519. Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz...

k.p.k. – Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549-577)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.534 Rozdział 57 Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Art. 549. O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela, pokrzywdzonego lub sądowego kuratora zawodowego albo z urzędu. Art. 550. § 1. W kwestii podjęcia...

k.p.k. – Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (art. 578-615)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1023 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 22.06.2021 r. — dotyczy art. 610a (dodany). Rozdział 61 Immunitety osób należących...

k.p.k. – Dział XIV. Koszty procesu (art. 616-645)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.534 Rozdział 68 Przepisy ogólne Art. 616. § 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. § 2. Koszty sądowe...