zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział I. Zawarcie małżeństwa (art. 1-22)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział II. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23-30)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Art. 24. Małżonkowie rozstrzygają...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31-54)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział. IV. Ustanie małżeństwa (art. 55-61)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział. V. Separacja (art. 61[1]-61[6])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 611. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. § 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest...

k.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział I. Przepisy ogólne (art. 61[7]-61[8])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 617. § 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. §...

k.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział Ia. Rodzice i dzieci (art. 61[9]-113[6])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Rozdział I Pochodzenie dziecka Oddział 1 Macierzyństwo Art. 619. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 6110. § 1. Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo  macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego...

k.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział II. Przysposobienie (art. 114-127)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. § 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Art. 1141. § 1. Przysposobić może osoba mająca pełną...

k.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział III. Obowiązek alimentacyjny (art. 128-144[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed...

k.r.o. – Tytuł III. Opieka i kuratela – Dział. I. Opieka nad małoletnim (art. 145-174)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Rozdział I Ustanowienie opieki Art. 145. § 1. Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tytule II niniejszego kodeksu. § 2. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że...

k.r.o. – Tytuł III. Opieka i kuratela – Dział. II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175-177)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 175. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów poniższych. Art. 176. Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie,...

k.r.o. – Tytuł III. Opieka i kuratela – Dział. III. Kuratela (art. 178-184)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 178. § 1. Kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych. § 2. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora, stosuje się odpowiednio do kurateli przepisy o...