zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Stosunek pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika (art. 52 k.p.) oraz z przyczyn przez pracownika niezawinionych (art. 53 k.p.). Tryb przewidziany w obydwu wskazanych przepisach, będący uprawnieniem pracodawcy, jest postępowaniem o charakterze odstępstwa...

Bhp – Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Określony w załączniku formularz jest zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia pracodawcy wykonującego, zgodnie z art. 23711 § 1 k.p., zadania służby bhp oraz szkolenia okresowego pracownika. Zaświadczenie wydaje organizator szkolenia, czyli odpowiednio pracodawca lub jednostka prowadząca działalność...

Bhp – Karta szkolenia wstępnego

Opublikowany wzór karty szkolenia wstępnego stanowi zał. nr 2 do rozp. MGiP z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860). Należy podkreślić, że wspomniany dokument w takiej formie obowiązuje od dnia...

Świadectwo pracy

Sposób wypełniania świadectwa pracy 1. Nr REGON-PKD ― stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy urząd statystyczny. NIP ― stanowi numer identyfikacji podatkowej pracodawcy nadany przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów ― Krajowej Ewidencji Podatników. 2. Data — w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy,...

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz Osobowydla Osoby Ubiegającej Się O Zatrudnienie Kwestionariusz Osobowydla Osoby Ubiegającej Się O Zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Kwestionariusz OsobowyKwestionariusz Osobowy

Wzory regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych

Przykładowe wzory regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Umowy pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Wzory umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika

  Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 k.p. umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). Oznacza to, że zarówno pracodawca, jak i...

Skierowanie na badania lekarskie

Z dniem 01.04.2015 r. weszły w życie przepisy wykonawcze, na podstawie których określono wzór skierowania na badania lekarskie, przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Wzór formularza został zawarty w załączniku nr 3 do...

Najnowsze

Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz.U. 2021.367 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z...

PO: rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców, handel w niedzielę

Rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedziele, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców...

Budka przedstawił “Receptę na kryzys”; zakłada m.in. czasowe obniżenie VAT-u do 5 proc.

Czasowe obniżenie VAT-u do 5 proc. dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, kwota wolna od podatku 10...

Popularne

Od 1 marca 2021 r. wyższe wpłaty na PFRON

Od 1 marca 2021 r. wzrośnie wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wzrost wpłaty na PFRON wynika z...

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Formularze: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – nowe wzory

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego br. opublikowano przepisy wykonawcze określające nowe wzory wymagane na podstawie unormowań ustawy z dnia 7 lipca 1994...

Ustawa – Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.875 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2019 r. poz. 2460; z 2020 r. poz. 374, poz....