zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Orzecznictwo

Jak ustalić moment powstania przychodów i kosztów – wyrok NSA

1. Skoro spółka na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego (art. 845 k.c.) mogła dysponować przekazanym jej towarem dokonując jego sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek zobowiązana był do rozpoznania przychodów z tytułu tej sprzedaży zgodnie z art. 12...

Garaż jako odrębna nieruchomość – wyrok WSA

SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2018 r....

Ciężkie naruszenie obowiązków

Posłużenie się przez pracodawcę tak zwaną "łapówką kontrolowaną" z reguły nie może zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Roszczenie pracownika może być jednak oceniane w świetle zasad współżycia społecznego (art. 8...

Czas pracy

Dopuszczalne jest wprowadzenie układem zbiorowym pracy, innym porozumieniem zbiorowym opartym na ustawie, regulaminem pracy, statutem lub umową o pracę przerw niewliczanych do czasu pracy, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy. Wynagrodzenie za czas przerwy przysługuje, jeżeli postanowienia tych aktów lub umów tak...

Dochodzenie roszczeń, przedawnienie

W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, której przedmiotem jest zmiana wysokości świadczenia powtarzającego się, wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3982 § 1 zd. pierwsze i drugie k.p.c.) ustala się na podstawie art. 22 k.p.c. w odniesieniu do świadczeń przyszłych, a...

Emerytury

Należności pracownika z tytułu stosunku pracy rozwiązanego na mocy porozumienia w związku z przejściem na emeryturę, które zostały wypłacone po jego rozwiązaniu i po dacie przyznania świadczenia, nie stanowią podstawy do ponownego przeliczenia emerytury w trybie art. 110 a...

Emerytury nauczycielskie

  Okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z 13.06.2001 r. (III ZP...

Emerytura wcześniejsza

Czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 1974 r.)...

FGŚP, ZFŚS

Wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wypłaconych świadczeń pracowniczych podlegają zaspokojeniu według kolejności przewidzianej w art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 k.p.c. Uchwała SN z 10.04.2003 r. (III CZP 23/03, OSNIC 2004/2/17) Nieuzyskanie przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, który otrzymał wniosek określony...

Kary porządkowe

Z zasady równych praw pracowniczych z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków (art. 112 k.p.) nie wynika powinność stosowania przez pracodawcę takich samych sankcji prawa pracy wobec pracowników dopuszczających się podobnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Wyrok SN z 15.12.2004 r. (I PK 79/04,...

Najnowsze

Gowin: Trzeba rozwijać instrumenty ułatwiające firmom m.in. ekspansję zagraniczną

Jak zaznaczył wicepremier Gowin podczas e-konferencji "Inwestycje kluczem do ożywienia gospodarczego", "inwestycje stanowią podwaliny dla przyszłości i...

Zagórski: rozwój łączności i architektury informacyjnej państwa to kluczowe projekty

W opinii Marka Zagórskiego pandemia przyspieszyła cyfryzację w kilku obszarach, ale nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego...

Prowadzenie firmy z domu, a koszty i amortyzacja biura

„Koszty lokalu. Kupiłam dom jednorodzinny wraz z mężem (wspólnota) na kredyt. Otworzyłam jednoosobową działalność gospodarczą i wydzieliłam pomieszczenie na...

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.255 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, poz. 1428,...