zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Samorząd

Podział subwencji oświatowej w 2022 roku

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. Do corocznego ustalania zasad podziału środków na oświatę obliguje ministra edukacji art. 28 ust. 6...

Szkoły: Weryfikacja opłat za odpady komunalne

Organ prowadzący zwrócił się do szkoły o informacje dotyczące liczby uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych pod danym adresem, argumentując, że dane te są potrzebne w celu weryfikacji liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i ustalenia wysokości opłat za...

Szkoły: Organizacja dożywiania dzieci

Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS) realizuje zadanie dożywania dzieci w szkołach. W tym celu między ośrodkiem a szkołą dochodzi do wymiany danych osobowych uczniów, którzy potrzebują takiej formy wsparcia. Czy taką wymianę należy kwalifikować jako powierzenie danych osobowych, co wiązałoby...

Samorządy: Jakie zmiany nastąpią w dotacjach dla oświaty?

Dnia 26.10.2021 r. weszła w życie ... (...) ustawa z dn. 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927). Część jej postanowień zacznie jednak obowiązywać dopiero od 01.01.2022 r....

Wynagradzanie pracowników samorządowych – nowe rozporządzenie

Dnia 01.11.2021 r. weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej jako „r.w.p.s”. Wydanie nowego aktu stało się konieczne, ponieważ ustawa z dn. 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe...

Epidemia: Prezentujemy gotowe procedury do wytycznych sanitarnych cz.2

Informacja o wystąpieniu objawów ... (...)   miejscowość, data .......................................   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ....................................................................   INFORMACJA o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 02.07.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki...

Epidemia: Prezentujemy gotowe procedury do wytycznych sanitarnych cz.1

Informacja dyrektora szkoły dla rodziców, w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkole ... (...)   miejscowość, dnia ...............................     Drodzy Rodzice, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Szkoły ……...........................…………........... im. ………….....................… podjął decyzję o zawieszeniu dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych od dnia ...................………….. r. do dnia...

Zaległości w opłatach za przedszkole. Co z odsetkami?

W przypadku nieopłacenia w terminie należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dziecka w przedszkolu publicznym jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.) powinna ... (...) naliczyć odsetki jak od zaległości podatkowych – wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku. W stanowisku wydanym 21.06.2021...

Samorząd: Zmiany w sprawie rozliczania i zwrotu subwencji oświatowej

Przyjęta przez sejm dnia 17.09.2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – czyli tzw. ustawa o wsparciu j.s.t. w związku z programem Polski Ład – zawiera także zmiany dotyczące rozliczania i...

Szkoły: Tryb wyboru i delegowania przedstawicieli rady rodziców

Ani przepisy ustawy Prawo oświatowe (u.P.o.)., ani przepisy wykonawcze nie ustalają trybu wyboru i delegowania przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły. Kwestia ta powinna być przedmiotem regulacji normujących ... (...) działalność rady rodziców,...

Najnowsze

Resort finansów prezentuje podatkowy Polski Ład w pigułce

Ministerstwo Finansów zaprasza do zapoznania się z podręcznikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce. ...

Polski Ład: Livechaty też w tym tygodniu

Eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym...

Szkoły: „Laboratoria Przyszłości” – rozwój edukacji cyfrowej

W ostatnim czasie rząd przeznaczył ogromne środki na rozwój szkół. – Rząd przeznaczył duże środki na cyfryzację szkół, na...

Popularne