Choroby zawodowe – nowelizacja przepisów wykonawczych

19

Dnia 15 lipca br. weszły w życie zmiany wprowadzone w przepisach wykonawczych w sprawie chorób zawodowych.

Powyżej wspomniane regulacje, objęte zmianami, zostały zawarte w rozp. RM z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367). Przepisy nowelizujące ujęto natomiast w rozp. RM z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1287).

Zmieniając § 3 ust. 1 rozp. podstawowego, doprecyzowano kwestię właściwości miejscowej organu, któremu należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej.

Uściślenie postępowania, jakie obowiązany jest przeprowadzić właściwy państwowy inspektor sanitarny po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, miała na celu korekta w § 4 rozp. RM z dnia 30 czerwca 2009 r. Oznacza to, że wskazany inspektor wszczyna postępowanie, w szczególności przeprowadza ocenę narażenia zawodowego oraz sporządza kartę oceny ryzyka zawodowego, którą wraz ze skierowaniem na badania przekazuje do jednostki orzeczniczej I stopnia. W przypadku gdy zgłoszenie podejrzenia choroby jest w sposób oczywisty bezzasadne, właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie, wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!