Dłuższe terminy w CIT i PIT w związku z COVID-19

9

Podatnicy PIT i CIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, mogą liczyć na pewne udogodnienia w zakresie terminów zapłaty podatków i złożenia niektórych informacji podatkowych.

Do 31 lipca 2020 r. na postawie rozp. Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 542) przesunięto termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom:

  • którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy CIT.
  • dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Na postawie rozp. Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz.U. poz. 962) do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy CIT, wydłużono termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, mocą rozp. Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. poz. 972) wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego (pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych):

  • do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu),
  • do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu),
  • do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).

Źródło: MF

B.O.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!