Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.) dochodami j.s.t. są: dochody własne; subwencja ogólna; dotacje celowe z budżetu państwa.

452

Istotą dotacji celowych jest przekazanie beneficjentowi środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania, celu lub przedsięwzięcia. O wysokości i strukturze rodzajowej wydatków, które w ramach dotacji celowej realizuje beneficjent, decyduje organ udzielający dotacji. W myśl art. 127 u.f.p. dotacje celowe służą w szczególności finansowaniu lub dofinansowaniu: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!