Dziennik budowy – zmiany w przepisach wykonawczych

591

Z dniem 18.11.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MI z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, ze zm.), których celem jest dostosowanie wspomnianego powyżej aktu wykonawczego do nowych rozwiązań przyjętych w ustawie z dn. 07.07.1994 r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Zmian dokonano na podstawie rozp. nowelizującego, wydanego przez MIiR dnia 16.10.2015 r. (Dz.U. poz. 1775).

W słowniczku pojęć zawartym w rozp. podstawowym dodano definicję wyrażenia „zgłoszenie”, przez które należy rozumieć zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy – Prawo

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!