E-PIT nie dla przedsiębiorców

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 179 opublikowano ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która zmienia zakres udostępnienia podatnikom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

27

W 2019 roku uruchomiona została usługa Twój e-PIT. Jednak w 2021 roku usługa ta wciąż nie ma zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. W związku z tym osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal muszą samodzielnie sporządzać roczne deklaracje. W związku z powyższym do resortu finansów skierowano pytanie od kiedy ta usługa będzie dostępna dla przedsiębiorców.

Interpelacja nr 17973 do ministra finansów w sprawie usługi e-PIT dla przedsiębiorców

Szanowny Panie Ministrze,

uruchomiona w 2019 roku usługa Twój e-PIT, polegająca na wstępnym wypełnieniu deklaracji podatkowej przez urząd i skierowana pierwotnie do pracowników, zleceniobiorców i wykonujących umowy o dzieło zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w 2020 roku miała objąć także przedsiębiorców. Automatycznie wypełnione zostać miały zeznania PIT-36 (opodatkowani na zasadach ogólnych), PIT-36L (dla osób stosujących podatek liniowy) oraz PIT-28 (dla “ryczałtowców”). To się nie udało – prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przesuwającą udostępnienie usługi Twój e-PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Jednak w 2021 roku usługa ta wciąż nie ma zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal muszą samodzielnie sporządzać roczne deklaracje, choć automatyczne rozliczenie byłoby dla wielu znacznym ułatwieniem.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o odpowiedź na pytanie: Czym spowodowane jest nieudostępnienie – wbrew wcześniejszym zapowiedziom resortu – w kolejnym roku podatkowym usługi e-PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą? Proszę także o wiążącą informację, kiedy e-PIT będzie dostępny dla tej grupy podatników.

Poseł Krzysztof Piątkowski

14 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 17973 w sprawie usługi e-PIT dla przedsiębiorców

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 17973 z dnia 20 stycznia 2021 r., Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Piątkowskiego, w sprawie usługi Twój e-PIT, uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.

W złożonej interpelacji zadano następujące pytania:

  1. Czym spowodowane jest nieudostępnienie – wbrew wcześniejszym zapowiedziom resortu – w kolejnym roku podatkowym usługi Twój e-PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
  2. Kiedy usługa Twój e-PIT będzie dostępny dla przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.) od 15 lutego 2019 r. dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych została udostępniona elektroniczna usługa Twój e-PIT, w ramach której Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała oraz udostępniła podatnikom roczne zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36 (za 2019 r.) oraz PIT-37, PIT-38 (za 2018 r. oraz 2019 r.). Obecnie trwają prace nad udostępnieniem ww. zeznań podatkowych za 2020 r. Udostępnione w usłudze zeznania podatkowe zawierają informacje w zakresie danych rejestracyjnych podatników, dane pochodzące z dokumentów źródłowych w zakresie uzyskiwanych przychodów przez podatników, które składane są przez płatników np. pracodawców, organy emerytalno-rentowe, instytucje finansowe (np. informacje PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C), jak również informacje zawarte przez samych podatników w złożonych przez nich zeznaniach za poprzedni rok podatkowy.

Zgodnie z art. 45cd ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21c ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania.

Wyżej wymienione przepisy wprost regulują, że zeznania podatkowe udostępnione za pośrednictwem portalu podatkowego w usłudze Twój e-PIT, nie dotyczą podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zakres dostępnych danych oraz reguły ich udostępnienia zostały zaimplementowane do usługi Twój e-PIT zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Obecnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac związanych ze zmianą przepisów podatkowych, które mogłyby mieć wpływ na zmianę grupy docelowej podatników, dla których udostępniane są zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że zostaną uznane za satysfakcjonujące.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Anna Chałupa

Warszawa, 2 lutego 2021 r.

źródło: sejm.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!