Epidemia: Zdalne lekcje bardziej elastyczne

Dostosowano czas zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb szkoły i charakteru zajęć edukacyjnych.

67

W rozp. MEN z dn. 04.09.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1539) wprowadzono rozwiązania pozwalające dostosować czas zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb szkoły i charakteru zajęć edukacyjnych. Niżej opisane przepisy obowiązują od 08.09.2020 r.

Po pierwsze, choć ciągle obowiązującą zasadą jest, że godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut, to w uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

Przepis w podobnym brzmieniu funkcjonuje już w rozp. MEN z dn. 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502). Teraz, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez dyrektorów szkół i placówek dotyczącymi możliwości zmiany czasu trwania zajęć edukacyjnych w sytuacji wprowadzenia kształcenia na odległość, przepis ten został doprecyzowany i wprowadzony dodatkowo do tzw. przepisów antycovidowych.

Po drugie, dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć dyrektor jednostki systemu oświaty niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!