Ewidencja sprzedaży a późniejsza zapłata za towar

283

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędziowie: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski (spr.) Sędzia WSA Joanna Tarno Protokolant: St. sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi A Spółki jawnej J. G., K. G. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia […] r. nr UNP: […] […] w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za kwiecień 2014 r.:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję;
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 1017 (jeden tysiąc siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!