Home office: Warunki i zasady pracy zdalnej

Tarcza antykryzysowa 4.0 – praca zdalna z domu.

44

W dniu 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – tzw. Tarcza 4.0.

Nowa Tarcza reguluje zasady wykonywania pracy zdalnej, materię dotąd szerzej nie ujętą nie tylko w normach ustaw antycovidowych, ale także w Kodeksie pracy.

Warunki pracy zdalnej

Zgodnie z ustawą polecenie wykonywania pracy w warunkach tzw. „home office” ma być możliwe tylko w przypadku, gdy pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to jej rodzaj.  Oznacza to, że wraz z wejściem ustawy, pracodawca powinien upewnić się, czy pracownik jest w stanie wykonywać pracę poza zakładem pracy, m.in. czy ma swobodny dostęp do Internetu i czy poradzi sobie sam z obsługą komputera.

Obowiązki pracodawcy

Tarcza 4.0 reguluje, iż obowiązek zaopatrzenia w potrzebne narzędzia i materiały należy do pracodawcy i to pracodawca zapewnia obsługę logistyczną pracy zdalnej.

Przy tym dopuszcza się, aby pracownik korzystał z narzędzi i materiałów niezapewnionych mu przez pracodawcę (np. z prywatnego laptopa). Warunkiem jest poszanowanie i ochrona informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych, między innymi dotyczących danych osobowych lub tajemnicy przedsiębiorstwa.

Obowiązki pracownika

W uzasadnieniu do ustawy prawodawca wskazał, iż „z pracą zdalną wiąże się mniejsza możliwość kontroli sposobu wykonywania pracy i rozliczania jej efektów”. W związku w powyższym Tarcza 4.0 reguluje kwestię ewidencjonowania godzin pracy zdalnej. Zgodnie z tym aktem, pracownik na polecenie pracodawcy ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Określenie formy i częstotliwości prowadzenia ewidencji, ustawodawca zostawia w rękach pracodawcy.

Ponadto, w specustawie uregulowano, iż pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej. W praktyce uprawnia to pracodawcę do poinformowania pracownika o konieczności stawienia się w biurze z dnia na dzień.

Katarzyna Mierzyńska -Junior Associate

Accace Sp. z o.o. Warszawa

accace.pl

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 3-8 ustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodany przez ustawę z dn. 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!