Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2021 roku

10

GUS przedstawił wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2021 r.

Od I kwartału 2021 r. podstawą metodologii BAEL (ang. LFS – Labour Force Survey) są definicje pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo ujęte w  Rezolucji dotyczącej statystyki pracy, zatrudnienia i niepełnego wykorzystania siły roboczej. Rezolucję wypracowano  podczas 19. Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie (19. ICLS) w  2013 r., a następnie została ona zarekomendowana przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP/ILO) do stosowania przez wszystkie kraje świata  (do 2020. r. włącznie podstawę LFS stanowiły zapisy z 13. ICLS z 1982 r.).

W Unii Europejskiej wdrożenie zapisów ww. rezolucji nastąpiło poprzez ustanowienie no-wych aktów prawnych. Od 2021 r. EU-LFS jest jednym z kluczowych badań objętych rozporządzeniem ramowym dla statystyki społecznej (tzw. IESS FR ). Towarzyszące IESS FR akty implementacyjne w dziedzinie zasobów pracy precyzują zakres badania zasadniczego i badań modułowych, określają organizację badania oraz szczegółowo definiują poszczególne populacje wyodrębniane ze względu na status osób na rynku pracy. Przedmiotem badania BAEL/LFS niezmiennie pozostaje sytuacja w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu, chociaż definicje te uległy zmianie (więcej informacji zamieszczono w załączonych uwagach metodologicznych).

W związku z wdrożeniem w badaniu ww. zmian, dane BAEL za I kw. 2021 r. w chwili obecnej nie mogą być porównywane z poprzednimi okresami. Aktualnie prowadzone są w GUS prace dotyczące oceny skutków reorganizacji badania i wpływu na ewentualne przerwanie szeregów czasowych.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3% ludności w wieku 15 – 89 lat.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 – 89 lat według BAEL

W I kwartale 2021 r. liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 – 89 lat wyniosła 17120 tys. osób, z tego: 16433 tys. to pracujący, natomiast 687 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12778 tys.

Udział osób aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób w wieku 15 – 89 lat był wyższy wśród mężczyzn i wynosił 65,8%, natomiast w populacji kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 49,4% (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym wynosiły 82,8% oraz 74,0%). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wynosiły odpowiednio 57,3% i 57,1%.

Wskaźnik opisujący relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych w wieku 15-74 lata  i biernych zawodowo w wieku 15 – 89 lat) do liczby osób pracujących (w wieku 15-89 lat)
– w I kwartale 2021 r. wynosił 819, co oznacza, że na 1000 osób pracujących przypadało 819  osób bez pracy.

Pracujący w wieku 15 – 89 lat według BAEL

W omawianym okresie populacja pracujących w wieku 15 – 89 lat liczyła 16433 tys. osób. Wśród nich przeważali mężczyźni, którzy stanowili 55,0% (tj. 9040 tys.) tej zbiorowości. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odsetek pracujących mieszkańców miast wyniósł 59,8% (tj. 9823 tys. osób).

W I kwartale 2021 r. 15348 tys. osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1085 tys. pracowało w niepełnym wymiarze. Średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wynosiła 39,3 godziny.

Wśród wszystkich pracujących największą grupę stanowili pracownicy zatrudnieni w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy – 80,0% (tj. 13151 tys.). Udział pracujących na własny rachunek wynosił 18,5% (tj. 3030 tys.), natomiast pomagających członków rodzin 1,5% (tj. 252 tys.).

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u  prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (83,8%, tj. 11022 tys.).

Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, najwięcej osób wykonywało swoją pracę w ramach działalności związanej z przetwórstwem przemysłowym (3240 tys.), handlem  hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych (2222 tys.), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (1430 tys.), budownictwem (1326 tys.) oraz edukacją (1296 tys.).

GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!