Jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów nie wpłynie na dodatek mieszkaniowy i prawo do pomocy społecznej

370

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Jednorazowy dodatek, który zostanie wypłacony świadczeniobiorcom z uwagi na niski wskaźnik waloryzacji w tym roku (100,24%), nie będzie miał wpływu na kryteria dochodowe, od których uzależnione jest prawo do dodatku mieszkaniowego oraz prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!