k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

967

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2000 Rozdział 1 Wszczęcie postępowania Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. § 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!