k.p.c. – Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego – Księga druga. Postępowanie (art. 1117-1144[13])

545

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1550 Tytuł I Zdolność sądowa i procesowa Art. 1117. § 1. Zdolność sądową cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi określa się według prawa właściwego dla ich zdolności prawnej. § 2. Zdolność procesową podmiotów wymienionych w § 1 określa się według prawa właściwego dla ich zdolności do czynności prawnych….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!