k.p.w. – Dział IX. Postępowania szczególne (art. 89-102a)

647

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 15 Postępowanie przyspieszone Art. 89. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 90. § 1. Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających stałego miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!