k.r.o. – Tytuł III. Opieka i kuratela – Dział. III. Kuratela (art. 178-184)

548

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 178. § 1. Kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych. § 2. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora, stosuje się odpowiednio do kurateli przepisy o opiece z zachowaniem przepisów poniższych. Art. 179. § 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!