Kodeks pracy 2020 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

1233

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, które opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2020 r. pod pozycją 1320. Oznacza to zatem, że aktualnie obowiązujący adres publikacyjny ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwanej dalej „k.p.”, to Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1320.

W jednolitym tekście k.p. uwzględniono zmiany wprowadzone:

 • ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043),
 • ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495, z późn. zm.),
 • przepisami ogłoszonymi przed dniem 18 czerwca 2020 r.

Przepisy pominięte w jednolitym tekście k.p. zostały wyszczególnione w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. (regulacje te to normy przejściowe i techniczne oraz unormowania określające terminy wejścia w życie wymienionych powyżej nowelizacji).

Zakres spraw uregulowanych w k.p. jest szeroki i obejmuje m.in. kwestie dotyczące:

 • równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi (art. 183a–183e oraz art. 943),
 • nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę oraz stosunków pracy innych niż umowa o pracę (art. 22–77),
 • ustalania czasu pracy (art. 128–15112),
 • wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających z zatrudnienia (art. 771–93),
 • określenia obowiązków pracodawcy i pracownika (art. 94–113),
 • udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych oraz urlopów związanych z rodzicielstwem (art. 152–1741, art. 1751–1891),
 • odpowiedzialności materialnej pracowników (art. 114–127),
 • zakazu konkurencji (art. 1011–1014),
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika oraz udzielania urlopów szkoleniowych (art. 102–1036),
 • zatrudniania młodocianych (art. 190–206),
 • bhp (art. 207–23715),
 • stosowania układów zbiorowych pracy (art. 238–24130),
 • rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy (art. 242–265),
 • przedawnienia roszczeń (art. 291–295).

 

Warto zauważyć, że przepisy k.p. stosuje się pomocniczo, tzn.
w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach (tzw. pragmatykach służbowych), do osób zatrudnionych m.in. na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. 1282),
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
 3. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537).

Do przepisów k.p. odwołuje się ponadto – w sprawach nieunormowanych w obrębie własnych regulacji – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Maciej Ofierski

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!