k.p. – Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237[15])

895

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1465 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!