k.p. – Dział XV. Przepisy końcowe (art. 296-305)

549

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Art. 296. (uchylony) Art. 297. Minister Pracy i Polityki Socjalnej* określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy, b) stanowiącego podstawę ustalania wysokości kar pieniężnych, potrąceń, odszkodowań, odpraw pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, 2) sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia. [*…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!