Koszt uzyskania akredytacji dla pozaszkolnej formy kształcenia

Akredytacje na kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych.

9

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (u.P.o.) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, a także inne podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (tj. podmioty prowadzące działalność oświatową oraz instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową), mogą uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych.

Akredytacja jest potwierdzeniem spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości tego rodzaju kształcenia.

Przyznanie tego swoistego certyfikatu jakości poprzedzone jest przeprowadzeniem przez zespół powołany przez kuratora oświaty postępowania polegającego na ocenie kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej. Warunki wymagane do uzyskania akredytacji określają przepisy u.P.o., natomiast tryb przyznawania i cofania akredytacji uregulowano w rozporządzeniu MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Przypomnijmy tylko, że wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja.

Co do zasady, podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej zobowiązany jest wnieść opłatę. Decyzję o wysokości opłaty minister edukacji podejmuje na podstawie art. 118 ust. 6a u.P.o. – co roku stawka ta jest waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Do 31 grudnia każdego roku minister podaje do publicznej wiadomości wysokość opłaty obowiązującą w następnym roku kalendarzowym, uwzględniającą już jej waloryzację.

I tak, w 2021 r. opłata za akredytację wynosi 1.067,45 zł. Z opłaty zwolnione są tylko te placówki, centra i podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy kuratorium oświaty. Od dnia złożenia wniosku opłata nie podlega zwrotowi.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.
  2. Rozporządzenie MEN z dn. 29.08.2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1692.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!