Lekarski Egzamin Weryfikacyjny – nowe przepisy wykonawcze

74

Z dniem 24 lutego br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego.

Wspomniane wyżej regulacje prawne zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (Dz.U. poz. 341). Wskazany akt wykonawczy wydano na podstawie upoważnienia z art. 6h ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy okręgowa rada lekarska przyznaje, z określonymi ustawowo zastrzeżeniami, prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobie, która jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż RP państwa członkowskiego UE oraz posiada odpowiednio udokumentowane kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Jednym z wariantów dokumentowania uzyskanego wykształcenia medycznego jest posiadanie dyplomu lekarza lub lekarza dentysty wydanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW). Właśnie do kwestii organizowania i przeprowadzenia tych egzaminów odnoszą się zapisy przywołanego uprzednio rozp. MZ z dnia 22 lutego 2021 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!