MEiN: Nowa polityka oświatowa

Minister edukacji uruchomi i sfinansuje własne programy i przedsięwzięcia.

8

Od dziś, czyli 22.07.2021 r. wchodzi w życie ustawa z dn. 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1237) – upoważniająca ministra edukacji do ustanawiania programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa oraz gwarantująca ich finansowanie ze środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie.

Minister będzie mógł więc sam wymyślić program lub przedsięwzięcie i przydzielić mu potrzebne środki. Jedynym obowiązkiem resortu będzie zamieszczenie w BIP komunikatu o ustanowieniu programu lub przedsięwzięcia, a także o: przedmiocie programu, podmiotach uprawnionych do udziału w programie, warunkach udziału w programie, naborze wniosków, trybie przeprowadzania naboru oraz szczegółowych kryteriach oceny wniosków. O kryteriach także zdecyduje resort.

Minister będzie mógł upoważnić do przeprowadzenia naboru wniosków dyrektora podległej mu lub przez niego nadzorowanej jednostki organizacyjnej.

Środki na realizację programu lub przedsięwzięcia minister będzie przekazywał w drodze umowy. Do przyznawania tych środków nie będą miały zastosowania przepisy K.p.a. Minister będzie mógł upoważnić do zawierania i rozliczania umów dyrektora podległej mu lub przez niego nadzorowanej jednostki organizacyjnej. W BIP minister udostępni jedynie informację o nazwach podmiotów, które otrzymały środki, oraz o wysokości przyznanych kwot.

Posłowie pytają o konkrety, MEiN odpowiada

„W 2021 r. planuje się ustanowienie jednego oświatowego programu lub przedsięwzięcia MEiN. Ustanowienie programu wymaga przygotowania wielu elementów, tj. zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych, przygotowania stosownych dokumentów konkursowych, a także przygotowania i wdrożenia rozwiązań informatycznych umożliwiających składanie wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego” – informuje sekretarz stanu w resorcie edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

W odpowiedzi na interpelację poselską precyzuje, że program będzie skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a nauczyciele będą mogli zawnioskować (za pośrednictwem organu nadzorującego) o sfinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych.

„Założeniem programu jest stworzenie dla poszczególnych obszarów Polski kilku tras turystycznych, z których nauczyciel wybierze odpowiednią dla konkretnej grupy wiekowej i zrealizuje w ramach projektu. W ramach dostępnych środków finansowych możliwe będzie sfinansowanie około 1.000 wycieczek szkolnych zorganizowanych przez nauczycieli. W kolejnych latach wydatki na oświatowe programy ministra będą z roku na rok sukcesywnie zwiększane”.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!