MF pracuje nad rozporządzeniem ws. gwarancji BGK dla leasingobiorców

6

W drugiej połowie kwietnia będzie wydane rozporządzenie, które przewiduje udzielanie leasingobiorcom z MŚP gwarancji BGK – wynika z wykazu prac legislacyjnych Ministra Finansów. Gwarancje mają obejmować do 80 proc. kwoty transakcji leasingowej.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19. Jako planowany termin wydania rozporządzenie wskazano drugą połowę kwietnia 2021 r.

“Rozporządzenie zostało zaprojektowane w celu wsparcia kolejnej grupy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), stanowiących grupę szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID -19, będących leasingobiorcami” – tłumaczyło MF.

Poinformowało, że leasing stanowi istotną część finansowania potrzeb MŚP. Całkowita kwota środków trwałych finansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2019 r. 78 mld zł. Ponad 70 proc. leasingobiorców to mikro i małe przedsiębiorstwa, dlatego też – jak zauważa MF – skierowana do nich pomoc publiczna obejmująca transakcje leasingowe będzie stanowiła istotne wsparcie ich działalności.

Projekt rozporządzenia przewiduje udzielanie MŚP, będącym leasingobiorcami, gwarancji BGK.

“Gwarancje te będą udzielane zgodnie z przepisami Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (…). Gwarancje będą obejmowały transakcje leasingu finansowego i pożyczki leasingowej. Zakłada się obejmowanie gwarancją transakcji leasingowych wchodzących w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji leasingowych określa umowa zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą” – wskazał resort finansów.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, gwarancja będzie obejmowała nie więcej niż 80 proc. kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70 proc. kwoty udzielonej gwarancji objęte będzie regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Rozporządzenie ma obowiązywać do 31 grudnia 2021 r., co jest zgodne z terminem obowiązywania wskazanego Komunikatu Komisji Europejskiej. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/