MF: Ulga termomodernizacyjna w żadnym stopniu nie różnicuje podatników

5

Interpelacja nr 24996 do ministra finansów w sprawie rozliczenia instalacji fotowoltaicznej

Szanowny Panie Ministrze!

Według Ministerstwa Finansów wszyscy podatnicy mogą w równym stopniu korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, tj. niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów lub przychodów. W przypadku osób o niższych dochodach lub przychodach wydłuża się jedynie okres stosowania ulgi. Nie wpływa to jednak na wysokość wydatków podlegających odliczeniu w kolejnych latach podatkowych. Kwestie te nie mają jednak odbicia w rzeczywistości.

Poniżej prezentuję rzeczywiste przykłady rozliczeń PIT dwóch podatników:

Podatnik 1. (emeryt) w roku 2020 uzyskał dochód w wysokości 26 548,78 zł. W roku 2020 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wyniósł 22 843,30 zł. Zwrot przy tym dochodzie wyniesie jedynie 1933 zł.

Podatnik 2. (emeryt) w roku 2020 uzyskał dochód w wysokości 58 898,28 zł. W roku 2020 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wyniósł 22 843,30zł. Zwrot przy tym dochodzie wyniesie już 4059 zł.

Należy podkreślić, że instalacja fotowoltaiczna „zmieściła” się w obu powyższych przypadkach w ramach uzyskanego dochodu – pierwszy podatnik (drugi również) nie ma już możliwości dokonania jej odliczenia w następnych latach (gdyby instalacja była droższa niż osiągnięty dochód – wówczas mógłby odliczyć w następnych latach tylko „nadwyżkę” nad osiągniętym dochodem).

Różnica zwrotu w przedstawionych przykładach wynosi 2126 zł. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w przypadku 1. podatnika z wskazanego przykładu kwota 2126 zł (netto) stanowi kwotę większą niż jego miesięczne świadczenie emerytalne.

W związku z przedstawionymi powyżej wyliczeniami proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Dlaczego występuje tak duża rozbieżność przy zwrocie w rozliczaniu ulgi termomodernizacyjnej – przy tych samych nakładach mamy zupełnie różne zwroty, tj. różnicowanie dofinansowania do inwestycji w zależności od osiąganych dochodów?
  2. Dlaczego przedmiotowa ulga termomodernizacyjna nie daje równych szans rozwoju każdemu podatnikowi, różnicując ich w zależności od osiąganych dochodów lub przychodów?

Poseł Krzysztof Śmiszek

29 czerwca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 24996 w sprawie rozliczenia instalacji fotowoltaicznej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 24996 złożoną przez Posła Krzysztofa Śmiszka w sprawie rozliczenia instalacji fotowoltaicznej proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ulga podatkowa na termomodernizację pojawiła się w systemie prawa podatkowego na skutek nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

To korzystne dla podatników rozwiązanie polega na możliwości dokonywania odliczeń, od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku.

Ogólne zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej zostały przedstawione w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr DD3.054.12.2021 z 8 kwietnia 2021 r. stanowiącym odpowiedź na złożoną przez Pana Posła interpelację nr 21782.

W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się, że podstawowe elementy konstrukcyjne podatku to: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania oraz stawki. Ulgi i zwolnienia podatkowe są istotnym elementem systemu podatkowego. Zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku.

Z kolei ulgi podatkowe to mechanizmy zmniejszające wysokość podatku. Należy zauważyć, iż w systemie podatkowym ulgi podatkowe polegają na ograniczeniu wielkości obciążenia podatkowego (w określonych przez ustawodawcę przypadkach) w stosunku do przeciętnego obciążenia danym podatkiem. Innymi słowy – ulgi podatkowe oznaczają zmniejszenie podatku do zapłaty. Aby mówić o uldze podatkowej, muszą być spełnione następujące warunki:

  • uprawnienie do ulgi musi wynikać z prawa podatkowego,
  • wydatki, z którymi łączy się ulga, muszą być faktycznie poniesione,
  • całość lub część poniesionych wydatków pomniejsza podstawę opodatkowania podatnika albo jego podatek.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy wskazać, iż ulgi w podatku dochodowym dotyczą wyłącznie podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu. Mechanizm ustalania zobowiązania podatkowego przewiduje, iż podatnik korzystający z ulgi podatkowej na termomodernizację w podatku dochodowym odlicza ją od dochodu. Zatem wysokość przysługującej i możliwej do odliczenia przez podatnika ulgi podatkowej jest ściśle związana z uzyskanym przez podatnika w danym roku podatkowym dochodem.

Podatek dochodowy właśnie tym różni się od innych systemów, np. pomocy społecznej (przyznane świadczenie wypłacane jest bez względu na wysokość płaconego podatku), że w przypadku zastosowania ulgi (którą podatnik może do zera obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego) podatnik może otrzymać zwrot podatku jedynie do wysokości zapłaconego lub należnego podatku. W przypadku podatnika będącego emerytem będzie to zwrot zaliczki na podatek dochodowy pobranej przez płatnika, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W przykładach wskazanych w interpelacji roczny podatek (pobrany przez ZUS) wynosi, przy rocznym świadczeniu emerytalnym w wysokości 26 548,78 zł – 1 931 zł, natomiast w wysokości 58 898,28 zł – 4 923 zł. Zatem zwrot podatku w wyniku skorzystania z odliczeń nie może przekroczyć powyżej wskazanych wartości. Dokonując zatem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i odliczenia wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w kwocie 22 843,30 zł, zwrot podatku wyniesie w pierwszym przypadku 1 931 zł, a w drugim przypadku 3 883 zł.

Należy również wskazać, iż ulga termomodernizacyjna w żadnym stopniu nie różnicuje podatników. Mogą z niej bowiem korzystać wszyscy podatnicy, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów bądź przychodów. Podatnicy, którzy z uwagi na wysokość dochodów lub przychodów nie mogą dokonać odliczenia w całości w jednym roku, mogą stosować ulgę w kolejnych latach podatkowych. Takie rozwiązanie ma istotne znaczenie zwłaszcza dla podatników o niższych dochodach, w przypadku których wydłuża się jedynie okres stosowania ulgi.

Limit odliczenia wynoszący dla każdego podatnika 53 000 zł, a także możliwość stosowania ulgi w kolejnych latach powoduje, że każdy z podatników ma zapewnioną jednakową możliwość skorzystania z przedmiotowej preferencji.

Należy także podkreślić, że mechanizm omawianego odliczenia jest analogiczny do tego, jaki obowiązuje w przypadku pozostałych ulg uwzględnianych przez podatnika w dochodzie (podstawie opodatkowania), np. w uldze rehabilitacyjnej, czy związanej z poczynionymi przez podatnika darowiznami. Zatem i w tych przypadkach podatnik skorzysta z przysługujących mu odliczeń w ramach uzyskanego dochodu i obliczonego od niego podatku dochodowego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 18 lipca 2021 r.

źródło: sejm. gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!