MFiPR: miliardy euro na działalność badawczo-rozwojową i innowacje

W programach wspierających działalność badawczo-rozwojową i innowacje w firmach na najbliższą perspektywę finansową przewidziano miliardy euro m.in. na wsparcie dla MŚP czy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego - mówiła w środę posłom Małgorzata Szczepańska z MFiPR.

6

Przedstawicielka Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiała w środę posłom z Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych “Informację w zakresie stanu przygotowania do uruchomienia mechanizmów wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw finansowanych ze środków budżetu UE na lata 2021–2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy”.

Według Małgorzaty Szczepańskiej, główne obszary, na jakie będą kierowane środki związane z innowacjami, to podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. “To wsparcie na nowe projekty związane z nowymi technologiami będzie realizowane głównie z poziomu krajowego w przyszłym programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz w regionalnych programach operacyjnych” – powiedziała.

Podkreśliła, że z poziomu krajowego szeroko wspierany będzie także obszar cyfryzacji.

Jak mówiła, według założeń program Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki będzie realizowany na poziomie krajowym i wdrażany przez NCBiR oraz PARP, a przewidziano na niego ok. 8 mld euro. W tej chwili analizowane są zgłoszenia i uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji programu.

Przedstawicielka resortu opisywała posłom trzy osie, wokół których zbudowany jest program. Pierwsza, skierowana na wsparcie przedsiębiorstw, ma na celu “ciągłe mobilizowanie nakładów prywatnych na działalność badawczo-rozwojową”. Druga koncentruje się na wsparciu tzw. ekosystemu innowacji, czyli współpracy sektora nauki z biznesem, współpracy międzynarodowej oraz tworzeniu takich podmiotów jak klastry i instytucje otoczenia biznesu. Celem tej osi jest także podnoszenie kompetencji naukowców dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wspieranie transferu technologii z instytucji badawczych do biznesu oraz pomoc dla małych i średnich firm w cyfryzacji. Przewidziano także wsparcie dla indywidualnych wynalazców i start-upów, m.in. z wykorzystaniem funduszy venture capital i “aniołów biznesu”.

Z kolei trzecia oś skierowana jest na pomoc techniczną, czyli działania, które mają wspierać instytucje zaangażowane w realizację programu, a także zachęcanie do działalności innowacyjnej.

Jak mówiła, według planów – zależących od negocjacji z Komisją Europejską i postępu prac nad rozporządzeniami, które mają być przyjęte na przełomie maja i czerwca – w pierwszym kwartale 2022 r. zostaną uruchomione pierwsze konkursy realizowane przez NCBiR i PARP na wsparcie dla firm na przedsięwzięcia innowacyjne.

Przedstawicielka MFiPR przedstawiła także założenia Krajowego Planu Odbudowy dotyczące innowacyjności. Wskazała, iż środki planowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy w komponencie A Odporność i konkurencyjność kluczowych sektorów gospodarki to ponad 4,7 mld euro, z których większość to wsparcie o charakterze dotacyjnym, a niewielka część – to pożyczki.

Opisywała, iż wsparcie to skierowane będzie przede wszystkim dla firm, które będą realizowały innowacyjne przedsięwzięcia oraz inwestycje MŚP m.in. w obszarze cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz w sektorze rolno-spożywczym.

Podkreśliła, że planowane są działania wspierające robotyzację i innowacje w dużych firmach, na co przewidziano kwotę 450 mln euro. Planowane są również inwestycje dotyczące wdrażana innowacji środowiskowych związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, np. tworzenie rynku surowców wtórnych.

W KPO planowane są również m.in. działania nakierowane na ograniczenie skutków pandemii, skierowane szczególnie do MŚP dla sektora HoReCa, turystyki i kultury. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ je/