Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego i brak prawa do odliczenia

3

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 czerwca 2021 r. (data wpływu 21 czerwca 2021 r.), uzupełnionym pismem, (data wpływu 3 września 2021 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 24 sierpnia 2021 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego i braku prawa do odliczenia podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego i braku prawa do odliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S. jest podmiotem ekonomii społecznej korzystającym ze zwolnienia podmiotowego w odniesieniu do sprzedaży nieprzekraczającej w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł – zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Woj. […] o przyznanie pomocy na rozwój działalności polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych, Urząd Marszałkowski wezwał Spółdzielnię do przedłożenia interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) dotyczącej ww. zwolnienia i braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Spółdzielnię, przez co koszt podatku VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych w ww. dofinansowaniami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy S., korzystająca z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT – na podst. art. 113 ustawy prawidłowo zaliczyła do kosztów kwalifikowalnych we wniosku o płatność dot. umowy przyznania pomocy – koszt podatku VAT?

W nadesłanym do wniosku uzupełnieniu, data wpływu 3 września 2021 r. Wnioskodawca doprecyzował pytania następująco:

  1. Czy S. może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podst. art. 113 ustawy od podatku od towarów i usług jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł?
  2. Czy w przypadku zwolnienia na podst. art. 113 ustawy podmiot ma jakąkolwiek możliwość skorzystania z odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku w odniesieniu do towarów i usług nabytych w okresie zwolnienia, o którym mowa powyżej?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług S. korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Wobec powyższego prawidłowo został zaliczony koszt podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych w ww. wniosku o dofinansowanie.

W nadesłanym do wniosku uzupełnieniu, data wpływu 3 września 2021 r. Wnioskodawca doprecyzował swoje stanowisko następująco:

W ocenie Wnioskodawcy skoro wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł może on skorzystać ze zwolnienia na podst. art. 113 ustawy. Jednocześnie w przypadku zwolnienia na podst. art. 113 ustawy podatnik nie ma możliwości skorzystania z odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku w odniesieniu do towarów i usług nabytych w okresie zwolnienia, o którym mowa powyżej. Zatem podatnik ponosi w całości koszt podatku VAT od usług i towarów nabytych w okresie zwolnienia i nie ma możliwości skorzystania z odliczenia podatku lub otrzymania jego zwrotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 1. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:
  1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
   1. sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
  2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
   1. transakcji związanych z nieruchomościami,
   2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
   3. usług ubezpieczeniowych

  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

Jak stanowi art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzejście na emeryturę, a premia kwartalna
Następny artykułRząd obiecuje kolejną pulę pieniedzy dla gmin