Nowa opłata od morskich farm wiatrowych

Transformacja energetyczna i inwestycje w OZE w krajowym miksie energetycznym.

7

Dnia 21.01.2021 r. prezydent podpisał ustawę z dn. 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Większość nowych przepisów wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Cel wprowadzanej opłaty od morskich farm wiatrowych

Zgodnie z założeniami ustawodawcy zaproponowane rozwiązania mają wychodzić naprzeciw potrzebie szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, przez wprowadzenie systemu wsparcia oraz usprawnień administracyjno-prawnych, umożliwiających bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych.

Ustawodawca wskazuje więc chęć wsparcia i pomocy dla inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Z drugiej jednak strony w ustawie pojawia się opłata koncesyjna nakładana na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej.

Wprowadzenie powyższej opłaty tłumaczone jest koniecznością zapewnienia, że polski system fiskalny nie będzie wpływać na wybór konkretnej technologii odnawialnych źródeł energii (OZE). Obecnie morskie farmy wiatrowe nie podlegają podatkowi od nieruchomości w takim zakresie, jak jest to w przypadku OZE rozwijanych na lądzie.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy „uzasadnione jest nałożenie na wytwórców wytwarzających energię elektryczną z energii wiatru na morzu odrębnej opłaty koncesyjnej, która uczyni porównywalne obciążenia dla wszystkich technologii OZE. Należy również zauważyć, że projektowany mechanizm przewidziany jest nie tylko w odniesieniu do 25-letniego okresu wsparcia lub do instalacji realizowanych w oparciu o projektowany system wsparcia, ale ma charakter ogólny”.

Opłata ma być świadczeniem ekwiwalentnym i brać pod uwagę koszty jakie ponoszą liczne organy wykonujące zadania związane z rozwojem morskich farm wiatrowych w Polsce.

Kogo obejmie opłata

Wprowadzana opłata koncesyjna będzie obejmować przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej.

 Ustawa wprowadza dodatkowo ustawową definicję morskiej farmy wiatrowej:

Przez morską farmę wiatrową należy rozumieć instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, w skład którego wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, z wyłączeniem urządzeń po stronie górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących się na tej stacji.

Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej będzie powstawał na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej osiągnie przychód większy lub równy zero.

Warto dodać, że opłata ta będzie zasilać budżet państwa (gminy nie będą w niej partycypować) oraz będzie obciążać koszty działalności.

Wysokość opłaty

Wprowadzona opłata będzie stanowić iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wyrażonej w MW, wynikającej z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w tej morskiej farmie wiatrowej oraz odpowiedniego współczynnika, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Powyższy współczynnik nie może być jednak wyższy niż 23.000 zł/MW.

Wskazana w ustawie maksymalna wielkość współczynnika ma zapewnić równoważenie obciążeń fiskalnych morskich i lądowych technologii wiatrowych, jako różnica pomiędzy przeciętną wysokością podatku od nieruchomości dla lądowych farm wiatrowych, wynoszącą 36 tys. PLN/MW na rok, pomniejszoną o średnią opłatę za wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej przeliczoną na jeden rok eksploatacji projektu, wynoszącą 5 tys. PLN/MW/rok oraz średni podatek od nieruchomości wynikający z zastosowania 2% podatku od nieruchomości do oszacowanej wartości lądowej części infrastruktury morskiej farmy wiatrowej, wynoszący 8 tys. PLN/MW/rok.

Marcin Szczerbiński – Tax Consultant

Accace Sp. z o.o. Warszawa

www.accace.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – Dz.U. 2021 poz. 234.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!