Nowe przepisy dotyczące wiz dla cudzoziemców

164

Z dniem 1 czerwca br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące wiz Schengen oraz wiz krajowych, które zawarto w rozp. MSWiA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 988).

W § 2 wymienionego powyżej aktu wykonawczego określono katalog oznaczeń celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, obejmujący 30 pozycji. Dla przykładu oznaczenie 01 jest zamieszczane, gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym, natomiast oznaczenie 04 umieszcza się na omawianym dokumencie, jeżeli wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei oznaczenie 10 odnosi się do wiz wydawanych w celu szkolenia zawodowego, zaś oznaczenie 13a dotyczy wiz wydawanych w przypadku konieczności odbycia stażu.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!