Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

MEN zawiesza na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

31

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały co najmniej do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą póki co funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian na dzisiaj.

Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U z 2020 r. poz. 1842.
.

***********

Odpowiadamy na najważniejsze pytania rodziców i nie tylko:

Które szkoły i placówki pracują zdalnie od 24 października do 8 listopada?

– Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Które szkoły i placówki nie będą zawieszone od 24 października do 8 listopada?

– W reżimie sanitarnym, w systemie stacjonarnym funkcjonują: przedszkola, szkoły podstawowe dla uczniów z klas I-III, szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Natomiast dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Czy są takie sytuacje, w których dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zapewnienia nauki w szkole uczniom ze starszych klas?

– Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Czy szkoła ma obowiązek prowadzić świetlicę dla uczniów klas I-III w szkole podstawowej w okresie od 26 października do 6 listopada?

Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III, jeśli rodzice wyrażą potrzebę, by ich dzieci korzystały ze świetlicy.

Czy w okresie od 24 października do 8 listopada br. w szkołach mogą się odbywać zaplanowane konkursy przedmiotowe, olimpiady?

– Nie mogą. Terminy należy przełożyć na inny czas.

Czy  w okresie od 24 października do 8 listopada br. mogą pracować poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

– Placówki te funkcjonują bez zmian z zachowaniem zasad sanitarnych. Mogą one prowadzić zajęcia z dziećmi w grupach do 5 uczniów.

Czy  w okresie od 24 października do 8 listopada br. mogą być prowadzone zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Tak, mogą być prowadzone.

Czy  w okresie od 24 października do 8 listopada br. mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

– Takie zajęcia mogą być prowadzone.

Czy szkoły zawodowe i placówki prowadzące kształcenie zawodowe/ustawiczne są zawieszone od 24 października do 8 listopada br.?

– Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne również w całości przechodzą na zdalne nauczanie.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Pozostałe zajęcia praktyczne uzupełnia się po zakończeniu ograniczenia.

Czy młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia w okresie zawieszenia zajęć od 24 października do 8 listopada mają obowiązek świadczyć pracę?

– Są zwolnieni z tego obowiązku na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Czy w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. mogą być prowadzone praktyki zawodowe?

– Tylko zdalnie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Czy uczniowie mogą w godzinach 8:00-16:00 sami chodzić do szkoły i wracać z niej do domu pomimo obostrzeń?

– W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Materiały:

Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia z art 30b (COVID-19) (23102020) Uzasadnienie​_do​_nowelizacji​_rozporządzenia​_z​_art​_30b​_(COVID-19)​_(23102020).pdf 0.19MB

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 23.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm. – ost. zm. – Dz.U. z 2020 r. poz. 1870.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!