Nowelizacja ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

43

Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), wynikające z konieczności wdrożenia regulacji prawa unijnego.

Akt prawny objęty zmianami oraz regulacje podlegające wdrożeniu

Zmianami objęto przepisy rozp. MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.), zwanego dalej „rozp. w sprawie bhp”.

Z kolei aktem prawa unijnego, który podlega wdrożeniu jest dyrektywa Komisji (UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 roku zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy Rady 89/656/EWG w odniesieniu do dostosowań o charakterze czysto technicznym (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 35), dalej określana mianem „dyrektywy 2019/1832”.

Regulacje nowelizujące zawarto natomiast w rozp. MRiPS z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 2088).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułMłodzi pracownicy i zerowy PIT dla młodych
Następny artykułWynagradzanie pracowników samorządowych – nowe rozporządzenie