Nowy pełnomocnik rządu ds. edukacji

Decyzją Rady Ministrów – ogłoszoną w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 22.10.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1865) – ustanowiony został Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

20

Przed osobą sprawującą tę funkcję postawiono szereg zadań, w tym:

  • analizowanie obowiązujących przepisów i rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny, w tym poświęconych temu zagadnieniu programów rządowych;
  • przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wzmocnienia wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego;
  • upowszechnianie i rekomendowanie rozwiązań dotyczących profilaktyki problemów dzieci i młodzieży we współpracy międzysektorowej;
  • przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych i społecznych w celu wdrożenia edukacji włączającej, zapewniającej rzeczywiste włączenie i integrację społeczną uczniów, w tym z niepełnosprawnością, oraz wysoką jakość ich kształcenia i rozwoju;
  • koordynowanie polityki państwa w zakresie kształcenia zawodowego, w tym rozwiązań organizacyjno-prawnych służących odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego i dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
  • koordynowanie planowania strategicznego i wdrażania polityki uczenia się przez całe życie.

Pełnomocnik, wykonując te zadania, ma współdziałać z organami administracji rządowej, ale może też nawiązywać współpracę z jednostkami systemu oświaty, radami rodziców, samorządami, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami i organizacjami pracodawców. Ma również prawo zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Źródło: MEiN

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!