NSA: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty musi być rozpatrzony

414

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia NSA Hanna Kamińska Sędzia del. WSA Mirosław Trzecki Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt III SA/Gl 944/13 w sprawie ze skargi J.L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] lutego 2013 r. nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G.; 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w K. na rzecz J.L. 500 (słownie: pięćset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. wyrokiem z 8 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 944/13 oddalił skargę J.L. (zwanego dalej: skarżącym) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z […] lutego 2013 r. nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!