Obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 KN jednym z elementów średniego wynagrodzenia nauczycieli – poza przede wszystkim pensją zasadniczą – są dodatki do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy. Prawo do tych dodatków oraz ich wysokość zależą odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

453

Warunki przyznawania nauczycielom dodatków określają przepisy KN oraz rozp. MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). Odrębne regulacje wykonawcze obowiązują nauczycieli zatrudnionych…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!