Obniżenie opłaty pobieranej przez ZUS od komorników sądowych

479

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od komorników sądowych za udostępnienie danych o ubezpieczonym i płatniku składek będzie uzależniona od formy złożenia wniosku. Nowe stawki ustalono w rozp. MPiPS z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia (Dz.U. poz. 1701).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przyjętej przez Sejm RP w dniu 15 maja 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1066). Powołana ustawa zmieniła ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) w części dotyczącej odpłatnego udostępniania komornikom sądowym danych o ubezpieczonym i płatniku składek oraz upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wydania rozporządzenia określającego wysokość tej opłaty.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!