Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy użyciu kasy rejestrującej

Czy w roku podatkowym 2021 Wnioskodawczyni musi zakupić kasę fiskalną (plus zapasową) połączoną z Internetem, aby ewidencjonować swoje przychody?

12

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2020 r. (data wpływu 17 grudnia 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług logopedycznych przy użyciu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług logopedycznych przy użyciu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni ukończyła (…) i pracuje w (…) jako logopeda. Nie jest to specjalizacja medyczna, a pedagogiczna (Wnioskodawczyni nie jest lekarzem). Po pracy Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, którą rozpoczęła w 2016 roku, jako logopeda prowadząc Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów na zasadach ogólnych dla indywidualnych klientów z pobliskiego przedszkola. Wnioskodawczyni korzysta również ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

W roku podatkowym 2017 przychód z działalności (przed opodatkowaniem) wyniósł 12870 zł, a w 2018 roku 10410 zł, w 2019 roku 18356 zł. W 2020 roku przychód Wnioskodawczyni również nie przekroczy kwoty 20000 zł. Przychody w całości wpływają na rachunek bankowy, który Wnioskodawczyni specjalnie założyła na potrzeby działalności gospodarczej. Ponieważ wszystkie opłaty Wnioskodawczyni musi uiszczać przelewem bankowym – nie pobiera zapłaty w gotówce. Wnioskodawczyni jest umówiona z rodzicami na przelew bankowy.

Dodatkowo Wnioskodawczyni prowadzi rejestr (arkusz kalkulacyjny Excel), który pozwala na stwierdzenie, który rodzic za swoje dziecko ile ma zapłacić (ilość spotkań z dzieckiem oraz kwota) i kiedy ta kwota wpłynęła na rachunek bankowy (Wnioskodawczyni drukuje co miesiąc wyciągi bankowe jako potwierdzenie). Wszystkie wpłaty są opisane „terapia logopedyczna – imię i nazwisko dziecka”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w roku podatkowym 2021 Wnioskodawczyni musi zakupić kasę fiskalną (plus zapasową) połączoną z Internetem, aby ewidencjonować swoje przychody?

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzona ww. ewidencja i księgowość jest wystarczająca, aby nie wydawać tak dużej kwoty na kasy rejestrujące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675). Ustawa ta wprowadza do ustawy o podatku od towarów i usług zmiany w zakresie kas rejestrujących. Ustawa ta zakłada m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach -obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!