Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

401

Obowiązki pracodawcy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników określono w przepisach rangi ustawowej (art. 226–233 k.p.) oraz w regulacjach wykonawczych, spośród których największe znaczenie ma rozp. MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), zwane dalej „rozp. w sprawie bhp”….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!