Ocena pracy dyrektorów

Dyrektor szkoły (placówki) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników pedagogicznych. Jako pracodawca, dyrektor posiada określone kompetencje i duży zakres odpowiedzialności. Wypełnianie zadań i obowiązków związanych z tą funkcją podlega ocenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego. W skrajnym przypadku, a więc w razie ustalenia negatywnej oceny pracy, organ prowadzący, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora, odwołuje go z tej funkcji bez wypowiedzenia (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.o.).

565

Zasady i tryb ustalania oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli, oraz publicznych kolegiów pracowników służb społecznych określa rozp. MEN z dn. 29.05.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!