Od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywały nowe kody ubezpieczeniowe w drukach ZUS

298

Od przyszłego roku bezrobotni, studenci i rolnicy będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. W związku z wprowadzeniem nowego rodzaju świadczenia zmianie ulegną kody świadczenia/przerwy oraz zmodyfikowany zostanie wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

 

 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217) wprowadziła nowy rodzaj świadczenia – świadczenie rodzicielskie, przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa o dzieło). Jednocześnie wprowadziła ona zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 oraz z 2015 r. poz. 1066), skutkujące uzupełnieniem miesięcznej kwoty zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy jest ona niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego. Oznacza to wprowadzenie minimalnej wysokości wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000 zł.

W związku z powyższym wystąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1844, ze zm.) uwzględniającej zmiany przyjęte w ustawie. Rozporządzenie zmieniające ww. rozporządzenie MPiPS opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 1996.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!