Od 1 stycznia 2016 r. duże firmy będą obsługiwane w jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym

490

Resort finansów chce, aby od 1 stycznia 2016 r. podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro były obsługiwane w jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym. Nowa jednostka o zasięgu krajowym z siedzibą w Warszawie ma zastąpić dotychczas działające wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Tę ważną zmianę w organizacji Administracji Podatkowej (AP) oraz jej kontakcie z podatnikami zawiera projekt rozporządzenia MF w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo.

 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe (WUS) rozpoczęły działalność z dniem 1 stycznia 2004 r. Do obsługi tzw. dużych podmiotów gospodarczych stworzonych zostało wówczas 20 takich urzędów w kraju. Wśród podatników obsługiwanych przez WUS jedynie nieco ponad 14% ogólnej liczby podatników wykazało za 2013 r. (na podstawie danych z zeznań CIT-8) przychody ogółem o równowartości co najmniej 5 mln euro. W konsekwencji w obowiązującym stanie prawnym WUS zamiast skupić się na obsłudze strategicznych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa, zajmują się także obsługą podmiotów, stanowiących grupę „drobnych przedsiębiorców”. Zasadnym stało się wobec tego przyjęcie nowych kryteriów przy określaniu kategorii podatników i płatników objętych właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych i wprowadzenie zmian w celu dostosowania modelu funkcjonowania WUS do obsługi podmiotów dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych, wymagających od pracowników wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej – wyjaśnia resort finansów.

Rozwiązaniem, które ma przynieść oczekiwany w przedmiotowym zakresie efekt jest wyodrębnienie, w ramach obecnie funkcjonującej siatki WUS, jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym z siedzibą w Warszawie oraz pozostawienie 19 pozostałych WUS o zasięgu wojewódzkim (po dwa w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim oraz po jednym w pozostałych województwach). Zmiana ta będzie oznaczać istotną reorganizację relacji Administracji Podatkowej z podatnikami.

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto nowe kryteria przy określaniu kategorii podatników i płatników objętych właściwością WUS. Pod uwagę powinien być brany przede wszystkim potencjał gospodarczy podatnika (przychód netto), a nie status podatnika (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Z tego względu WUS nie będą obsługiwały podatników podatku od spadków i darowizn, który przede wszystkim ma charakter incydentalny oraz jest ściśle związany z przysporzeniem w majątku osobistym podatnika, a mniej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Właściwości wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym będą podlegały:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!