Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

567

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną wg zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału (art. 114 k.p.). Działanie pracownika, które ma charakter działania umyślnego, niedbałego wykonywania pracy, braku odpowiedniej staranności w wypełnianiu obowiązków pracowniczych, może skutkować poniesieniem odpowiedzialności materialnej przez pracownika, w przypadku gdy szkoda wyrządzona pracodawcy miała miejsce…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!