Odwieszone terminy raportowania schematów podatkowych (MDR)

Początek roku 2021 stał się momentem, w którym należy szczegółowo przyjrzeć się swoim obowiązkom w zakresie MDR, aby uniknąć dolegliwych sankcji.

187

Przypomnijmy, że ubiegły rok 2020 wiązał się z licznymi wyzwaniami, spowodowanymi pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, które to wyzwania są aktualna do dzisiaj. Niemniej jednak, liczne ułatwienia dla biznesu, wprowadzane tarczami antykryzysowymi powoli dobiegają końca. Nie inaczej dzieje się z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

Krajowe schematy podatkowe

Na wstępie podkreślić należy, że w dalszym ciągu odroczeniu podlega raportowanie krajowych schematów podatkowych. Zgodnie z art. 31y ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie ma obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych innych niż transgraniczne.

Transgraniczne schematy podatkowe

Odmienna sytuacja następuje w przypadku transgranicznych schematów podatkowych. Przede wszystkim od początku 2021 roku w normalnym trybie biegną terminy przekazywania informacji o tegorocznych transgranicznych schematach podatkowych. Ponadto, w tym przypadku, ustawodawca dodatkowo skomplikował nałożone na przedsiębiorców obowiązki, przy jednoczesnym odwieszeniu terminów raportowania. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Rozporządzenie), bezpośrednio wskazuje na dwa odrębne obowiązki, związane z raportowaniem transgranicznych schematów podatkowych.

Przede wszystkim, rozdzielić należy obowiązek ponownego zaraportowania wszystkich schematów podatkowych transgranicznych, jakie rozpoznali Państwo u siebie i już raz zaraportowali, w okresie od dn. 26.06.2018 r. do dn. 30.06.2020 r. oraz obowiązek zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych, które rozpoznali Państwo u siebie w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2020 r., w okresie obowiązywania przepisów odraczających raportowanie.

Transgraniczne schematy podatkowe z okresu od 26.06.2018 r. do 30.06.2020 r. – trzeba zgłosić ponownie

Ustawa nowelizująca przepisy Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, spowodowała, że od dnia 01.07.2020 roku w odniesieniu do wszystkich zaraportowanych transgranicznych schematów nadane przez szefa KAS numery NSP (potwierdzające złożenie MDR) wydane przed tą datą stały się nieważne. Oznacza to, że transgraniczne schematy podatkowe z okresu od 26.06.2018 r. do 30.06.2020 r. trzeba zgłosić ponownie. Co do zasady obowiązek ponownego raportowania obciąża ten podmiot, który przekazywał pierwotną informację.

W zbiegu z powyższą nowelizacją, § 3 wspomnianego wyżej Rozporządzenia, wskazuje w jakich terminach należy ponownie wypełnić nałożony obowiązek:

  • Promotorzy, którzy wdrożyli lub zarządzali wdrożeniem schematu podatkowego musieli ponownie złożyć formularz MDR-1 w terminie do dnia 31.12.2020 roku
  • Korzystający, którzy nie otrzymali numeru NSP od promotora albo nie zwolnili go z tajemnicy zawodowej, czy też sami stworzyli schemat podatkowy bez udziału promotora musieli ponownie złożyć formularz MDR-1 w terminie do dnia 31.01.2021 roku
  • Wspomagający, którzy nie otrzymali numeru NSP, a dostrzegli lub powinni byli dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego są wspomagającym, stanowi schemat podatkowy przekazują szefowi KAS ponownie informację o schemacie podatkowym transgranicznym w terminie do dnia 28.02.2021 roku, a w przypadku gdyby przekazani szefowi KAS naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i wspomagający nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy przez korzystającego w tym zakresie, jest on obowiązany poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy w terminie do dnia 28.02.2021 roku
  • Promotorzy lub wspomagający, w sytuacji rozpoznania transgranicznego schematu podatkowego standaryzowanego, są obowiązani przekazać szefowi KAS informację o korzystającym ze schematu standaryzowanego i jego NSP na formularzu MDR-4 w terminie do dnia 30.04.2021 roku.

Transgraniczne schematy podatkowe z okresu od 31 marca do 31 grudnia 2020 r.

Wspomniane wyżej Rozporządzenie, wskazuje również w § 4 i 5 w jakich terminach należy wypełnić obowiązek raportowania odroczony tarczami antykryzysowymi:

  • Promotorzy, korzystający lub wspomagający, na których ciąży obowiązek raportowania schematu podatkowego, w związku z odwieszeniem odroczonych terminów, obowiązani są do przesłania informacji MDR-1 w terminie do dnia 31.01.2021 roku
  • Promotorzy lub wspomagający, w sytuacji rozpoznania transgranicznego schematu podatkowego standaryzowanego, są obowiązani przekazać szefowi KAS informację o korzystającym ze schematu standaryzowanego i jego NSP na formularzu MDR-4 w terminie do dnia 30.04.2021 roku
  • Korzystający, który dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową jest obowiązany do przesłania informacji MDR-3 w terminie do dnia 30.04.2021 roku.

Odwieszenie odroczonych terminów i nałożenie na siebie kilku istotnych obowiązków może być kłopotliwe w ich prawidłowym zaraportowaniu. Niemniej jednak, sankcje wynikające z niedotrzymania terminów do zgłoszenia schematów podatkowych mogą być dotkliwe.

Piotr Zając – Dyrektor Zarządzający 

Marcin Szczerbiński – Tax Consultant

Accace Sp. z o.o. Warszawa

www.accace.pl

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 30.06.2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami – Dz.U. z 2020 r. poz. 1162.
  3. Ustawa z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.

oprac. \m/ \mos/

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!