Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2019 r

32

W Polsce w 2019 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia była mniejsza niż przed rokiem. W tej grupie wiekowej zmniejszyła się liczba aktywnych zawodowo i zwiększyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na spadek współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia spadła, ale jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek wskaźnika zatrudnienia.

W 2019 r. w Polsce udział osób powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie ludności wyniósł 37,4%. Proces starzenia się ludności, także odsetek osób powyżej 50. roku życia w populacji jest zróżnicowany regionalnie. Graficzna prezentacja tego zjawiska z uwzględnieniem podziału na gminy wskazuje na tworzenie się skupisk gmin o zbliżonych wartościach (Mapa 1). W układzie przestrzennym najwyższym udziałem osób powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie ludności charakteryzowały się obszary Polski wschodniej, środkowej i południowej.
Natomiast relatywnie najmniejszym udziałem analizowanej grupy charakteryzowały się gminy położone na terenie województwa wielkopolskiego oraz w województwach w północnej części Polski.

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy wskazuje na potrzebę większego wykorzystania potencjału pracujących w wieku produkcyjnym liczących 50 lat i więcej. Wymagałoby to podjęcia działań skupionych na zatrzymaniu pracowników, wśród których ryzyko zaprzestania aktywności zawodowej jest wysokie ze względu na osiąganie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę.

W Polsce w 2019 r. pracowało 4 484 tys. osób powyżej 50. roku życia. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba pracujących w tej grupie wieku zmniejszyła się o 0,6%. Spadek wystąpił wśród pracujących kobiet, których ubyło 27 tys., natomiast liczba pracujących mężczyzn pozostała na tym samym poziomie. W tym czasie wśród pracujących nadal przeważali mężczyźni (56,1%).

GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!