PIT za 2021: jakie darowizny mogą odliczyć przedsiębiorcy?

6

Składając rozliczenie roczne PIT, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na darowizny. Ulga związana z przekazaniem darowizny jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Kto i kiedy odliczy ulgę na darowizny?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ważne! Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym są uprawnieni wyłącznie do skorzystania z ulgi w związku z przekazaniem darowizny na cele kształcenia zawodowego szkołom publicznym.

Odliczenie darowizn na cel kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat. Jeżeli zatem przekażesz środki trwałe lub materiały dydaktyczne, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat, nie skorzystasz z ulgi.

Przedsiębiorca, który uzyskuje dochody zaliczane do źródła działalność gospodarcza, otrzyma ulgę podatkową w postaci odliczenia dokonanej darowizny w przypadku przekazania darowizny na:

 • cele kultu religijnego
 • cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
 • cele ze strefy zadań pożytku publicznego przekazanych organizacjom, które działają na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele
 • cele kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe
 • cele związane z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Wysokość ulgi z tytułu udzielenia darowizn jest limitowana wysokością dochodów osiągniętych przez podatnika. Ulgi w zakresie darowizn przysługują maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego przez podatnika udzielającego darowizny.

Ważne! Odliczeniu w ramach wskazanej ulgi nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Przedmiotem darowizny oprócz środków pieniężnych mogą być również towary nabyte przez przedsiębiorcę. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Pamiętaj! Jeżeli przedmiotem darowizny są produkty spożywcze przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na rzecz działalności charytatywnej i zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przekazaną darowizną (czyli koszty zakupu produktów spożywczych), nie możesz skorzystać z ulgi związanej z tą darowizną. W przypadku innych darowizn możesz dokonać odliczenia w ramach ulgi – nie musisz zaliczać wydatków na przedmiot darowizny do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prawo do odliczenia darowizny przysługuje, jeżeli łącznie są spełnione warunki:

 • podatnik udokumentuje oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona organizacją równoważną do organizacji, które działają na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (realizującą cele ze sfery publicznej)
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Wysokość wydatków poniesionych w związku z udzielonymi darowiznami należy udokumentować:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej\
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę i wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu
 • zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Darowizny możesz rozliczyć w trakcie roku podatkowego. Nie musisz zatem czekać do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli jesteś przedsiębiorca opodatkowanym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, odliczenia darowizn dokonujesz z chwilą obliczania zaliczek na podatek

Jeżeli jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczenia dokonanej darowizny dokonujesz podczas obliczania miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj! W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Przykład

Pani Julita prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2020 roku przekazała w darowiźnie wyposażenie jednej z sal dydaktycznych na rzecz technikum w postaci nowego sprzętu komputerowego. Wartość przekazanej darowizny to 25 000 zł. Pani Julita w 2020 roku osiągnęła dochód w wysokości 160 000 zł. Jest uprawniona do odliczenia darowizny na rzecz technikum wyłącznie w kwocie 9 600 zł. Wynika to z faktu, że odliczeniu podlega wyłącznie kwota darowizny w wysokości 6% osiągniętych dochodów.

Źródło: biznes.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPIT za 2021: ulga IKZE dla przedsiębiorców
Następny artykułUlga na działalność badawczo-rozwojową