Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025

10

Polityka zakupowa państwa na lata 2022-2025 przyczyni się do profesjonalizacji zamówień publicznych, rozwoju potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, a także do zrównoważonych i innowacyjnych zamówień. 

Zamówienia publiczne to ważny obszar gospodarki, którego znaczenie rośnie w okresach zakłóceń gospodarczych. Dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zamówienia publiczne stanowią istotne i stabilne źródło pozyskiwania kontraktów. Dzięki temu mogą się oni rozwijać lub utrzymać prowadzoną działalność gospodarczą

– powiedziała wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król podczas konferencji „Polityka Zakupowa Państwa – korzyści z wdrożenia”, która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

I dodała:

Polityka zakupowa państwa wspiera odejście od postrzegania zamówień wyłącznie w kategoriach sformalizowanych procedur, służących jedynie nabyciu przez instytucje publiczne niezbędnych im towarów, usług, czy też robót budowlanych.

O znaczeniu rynku zamówień publicznych świadczy jego całkowita roczna wartość, która w ostatnich latach kształtowała się na poziomie około 10% krajowego PKB.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii prowadzimy również prace przygotowawcze do uruchomienia procesu realizacji platformy internetowej, która ma stanowić centralne repozytorium wiedzy na temat zamówień publicznych, w tym zapewniać dostęp do materiałów edukacyjnych, wymianę informacji pomiędzy uczestnikami rynku, czy też udostępniać szkolenia dotyczące zamówień publicznych

– poinformowała Kamila Król.

Polityka zakupowa państwa

Polityka zakupowa państwa jest dokumentem o charakterze strategicznym, skierowanym do administracji rządowej.  Ma wyznaczać kierunki działań zamawiających należących do administracji rządowej, polegających np. na zwiększeniu liczby zamówień zrównoważonych i innowacyjnych. Ma również wskazywać priorytetowe działania państwa w obszarze zamówień publicznych.

Pierwsza odsłona polityki zakupowej państwa, na lata 2022-2025, została przyjęta przez Radę Ministrów 11 stycznia br. Projekt podlegał bardzo szerokim konsultacjom społecznym. W trakcie konsultacji chcieliśmy poznać oczekiwania i postulaty zarówno strony publicznej, a więc zobowiązanej do stosowania postanowień polityki, jak podmiotów, które będą korzystały z efektów jej wdrożenia. Zależało nam, aby kontynuować model prac, który został wypracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przy projekcie nowego prawa zamówień publicznych.

Trzy priorytety polityki zakupowej państwa

W Polityce zakupowej państwa przyjęto trzy priorytety:

  • profesjonalizacja,
  • rozwój potencjału MŚP
  • zrównoważone i innowacyjne zamówienia.

W ramach pierwszego zostanie m.in. wdrożony szeroki program działań edukacyjnych, w tym przede wszystkim szkoleń dedykowanych zamawiającym, wykonawcom oraz pracowników organów kontroli.

Efektem działań podjętych w priorytecie drugim, ma być zwiększenie liczby przedsiębiorców z sektora MŚP zaangażowanych w rynek zamówień publicznych.

W MRiT dążymy do tego, aby coraz więcej MŚP widziało dla siebie miejsce na tym rynku, co będzie sprzyjało ich dalszemu rozwojowi. Do dalszego otwierania rynku zamówień publicznych na MŚP przyczyni się między innymi wprowadzenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Głównym założeniem certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych po stronie wykonawców, a z drugiej strony uproszczenie procesu weryfikacji wykonawców przez zamawiających

– mówiła wiceminister Kamila Król.

Celem trzeciego priorytetu jest zwiększenie liczby zamówień zrównoważonych, a więc uwzględniających aspekty społeczne oraz środowiskowe, a także zamówień innowacyjnych. Wpisuje się to w model zrównoważonego rozwoju, który stanowi fundament polityki gospodarczej krajów rozwiniętych.

Realizacja każdego z priorytetów będzie sprzyjała realizacji pozostałych.

MRiT

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPolska Strefa Inwestycji. W pierwszym półroczu 2022 roku wydanych zostało 157 decyzji
Następny artykułUstawa o ubezpieczeniu społecznym rolników