Poprawa Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury

26

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w kwietniu 2021 roku wzrósł o 1,2 punktu w stosunku do wartości z ubiegłego miesiąca.
Skala wzrostu wskaźnika w ostatnich dwóch miesiącach była podobna. Wśród przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego wyraźnie daje się zauważyć znaczne zróżnicowanie w tempie odradzania się kondycji firm w zależności od ich wielkości. Proces ożywienia zdecydowanie szybciej zachodzi w firmach dużych i nastawionych na eksport. Firmy średnie i małe nadal borykają się ze spadkiem zamówień, pogarszającą się sytuacją finansową i słabymi perspektywami na rychłą poprawę.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika dwie wzrosły w stosunku do miesiąca poprzedniego, cztery nie uległy zmianie a dwie uległy pogorszeniu.

W przedsiębiorstwach obserwujemy systematyczną poprawę w napływie nowych zamówień. Jednak zdecydowanie szybsza poprawa następuje w firmach dużych zatrudniających powyżej 500 pracowników. W tej grupie przedsiębiorstw od początku roku odnotowujemy zwiększającą się przewagę odsetka firm odczuwających wzrost zamówień w stosunku do odsetka firm, gdzie zamówienia cały czas kurczą się. Obecnie przewaga ta sięga ponad 14 punktów procentowych. W grupie firm małych zatrudniających poniżej 50 pracowników relacja odsetka przedsiębiorstw, gdzie zamówienia napływają szerszym strumieniem do odsetka firm, gdzie portfel zamówień dalej kurczy się jest odwrotna. Przewaga firm z kurczącym się portfelem zamówień sięga ponad 16 punktów procentowych. Sytuacja ta powoduje, że firmy małe gorzej oceniają swą sytuację finansową oraz ogólne perspektywy całej gospodarki. O ile w grupie firm największych przeważają te przedsiębiorstwa, które oceniają swą sytuację finansową pozytywnie i z miesiąca na miesiąc udział takich przedsiębiorstw zwiększa się, o tyle w grupie przedsiębiorstw małych (poniżej 50 pracowników) dominują oceny negatywne, i pozostają one niezmienione co najmniej od roku. We wszystkich grupach wielkościowych lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa produkujące na eksport.

Poprawa w napływie nowych zamówień i zwiększona marcowa produkcja sprzedana przemysłu spowodowała, że znacząco spadły zapasy wyrobów gotowych w magazynach firm. Stwarzać to będzie dodatkowy impuls do wzrostu produkcji w najbliższych miesiącach, zwłaszcza jeśli powiodą się plany całkowitego odmrożenia gospodarki.

Wartości indeksu giełdowego WIG powróciły do poziomów sprzed pandemii, choć charakter tego ożywienia jest raczej powolny.

Podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym w ostatnich miesiącach wyraźnie spowolniła. Nadal jednak utrzymuje się wysoka podaż gotówki, co może świadczyć o zwiększonym udziale szarej strefy w gospodarce.

BIEC

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!