Powierzanie stanowisk kierowniczych

Zgodnie z art. 63 ust. 1, 10 i 21 u.p.o. stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola lub placówki powierza organ prowadzący tę szkołę (przedszkole, placówkę) kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. Kandydatowi wskazanemu w tym trybie nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Stanowisko to powierza się na 5 lat szkolnych (kadencja), i tylko w uzasadnionych przypadkach można je powierzyć na krótszy okres, nie krótszy jednak niż 1 rok szkolny.

371

Wymóg przeprowadzenia konkursu nie obowiązuje w szkołach (placówkach) publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące j.s.t. Omówione w tym punkcie przepisy nie dotyczą szkół prowadzonych przez MON i MS lub podporządkowane im organy; mają natomiast odpowiednie zastosowanie do osoby niebędącej nauczycielem, która może zostać powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!