Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo według BAEL

35

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15–89 lat według BAEL

W 4 kw. 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,0% ludności w wieku 15–89 lat.
Wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z 3 kw. 2021 r. o 0,2 p.proc.

W 4 kwartale 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 17278 tys., z tego: 16780 tys. stanowili pracujący, natomiast 497 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12529 tys.
W porównaniu z 3 kw. br. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 64 tys., tj.
o 0,4%, a biernych zawodowo zwiększyła się o 54 tys., tj. o 0,4%.

Udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób w wieku 15–89 lat był wyższy wśród mężczyzn i wyniósł w 4 kwartale 2021 r. 66,1%, natomiast w populacji kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 50,5% (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym to 83,3% oraz 75,9%). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wynosiły odpowiednio: 58,2% i 57,7% (w wieku produkcyjnym: 82,2% i 76,6%).
Wskaźnik opisujący relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych w wieku 15-74 lata
i biernych zawodowo w wieku 15–89 lat) do liczby osób pracujących (w wieku 15-89 lat) zwiększył się w stosunku do poprzedniego okresu. W 4 kwartale 2021 r. na 1000 osób pracujących przypadało 776 osób bez pracy w wieku 15-89 lat (w 3 kw. 2021 r. były to 773 osoby).

Pracujący w wieku 15–89 lat według BAEL

W omawianym okresie populacja pracujących w wieku 15–89 lat liczyła 16780 tys. osób
i zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału o 34 tys., tj. o 0,2%. Uwzględniając podział według płci, liczba pracujących zmniejszyła się w skali kwartału zarówno wśród kobiet (spadek o 22 tys., tj. o 0,3%), jak i mężczyzn (spadek o 12 tys., tj. o 0,1%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania spadek liczby pracujących wystąpił przede wszystkim wśród mieszkańców wsi – w ujęciu kwartalnym wyniósł on 0,4% (o 30 tys. osób).
Wśród pracujących przeważali mężczyźni, którzy stanowili 54,7% (tj. 9172 tys.) tej zbiorowości.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odsetek pracujących mieszkańców miast wyniósł
59,9% (tj. 10055 tys. osób).

W 4 kwartale 2021 r. 15795 tys. osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 985 tys. pracowało w niepełnym wymiarze. W porównaniu z 3 kw. 2021 r. liczba pracujących na pełen etat zmniejszyła się o 39 tys., tj. o 0,2%, a pracujących w niepełnym wymiarze utrzymała się na podobnym poziomie.
Średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wynosiła 38,9 godziny i była mniejsza od notowanej w 3 kwartale 2021 r. (o 1,7 godziny).
W skali kwartału wśród ogółu pracujących zwiększył się udział pracowników zatrudnionych
w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy – o 0,2 p.proc. do poziomu 80,4% (13491 tys.). Zmniejszył się natomiast udział pracujących na własny rachunek – o 0,2 p.proc. do 18,5% (3112 tys.). Udział pomagających członków rodzin pozostał na tym samym poziomie co w zeszłym kwartale i wyniósł 1,1% wszystkich pracujących.
Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub
u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (85,4%, tj. 11516 tys.). Udział ten w skali kwartału zmniejszył się o 0,5 p.proc.
Biorąc pod uwagę rodzaj działalności głównego miejsca pracy, w 4 kwartale 2021 r. liczba
pracujących zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem głównie w transporcie
i gospodarce magazynowej (o 42 tys.), edukacji (o 33 tys.), budownictwie (o 27 tys.) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 26 tys.). Największy spadek dotyczył natomiast liczby pracujących w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych włączając motocykle (o 88 tys.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 46 tys.) oraz w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 36 tys.).

źródło: GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPolski Ład: Praktyczna analiza zmian w PIT 2022, cz. 1
Następny artykułPIT za 2021: ulga na dziecko